Wijziging algemene voorwaarden (20 december 2002)

I

icarus2de

Voor iedereen die lui is:
Met ingang van 1 januari 2003 wijzigen een drietal artikelen in de
Algemene Voorwaarden, artikel 4.1, artikel 4.6 en artikel 4.8. U kunt de
gewijzigde Algemene Voorwaarden (inclusief Acceptable Use
Policy) bekijken op <https://info.nld.chello.nl/terms/>


--
Met vriendelijke groet,

chello, UPC Nederland


4.1 De Klant dient bij de Oplevering en gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst te beschikken over een werkende kabelaansluiting die verbonden is met het netwerk van UPC, waarover een permanent (televisie) signaal wordt geleverd (per 1-1-2003) en waarvoor de Klant een abonnement met UPC heeft gesloten. Voorts dient de Klant bij de Oplevering en gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst te beschikken over een personal computer die voldoet aan de minimale systeemeisen die gelden voor een chello-abonnement

4.6 Na installatie blijven de Voorzieningen eigendom van UPC, met uitzondering van de netwerkkaart of USB adapter die eigendom wordt van de Klant. De Voorzieningen dienen bij het einde van de Overeenkomst in goede staat aan UPC te worden opgeleverd en al dan niet op aanwijzing van UPC te worden geretourneerd. Het is de Klant niet toegestaan om de Voorzieningen te verplaatsen, aan te passen, te vervreemden of te bezwaren.

4.8 Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing indien de Klant de Voorzieningen, de chello software en de netwerkkaart of USB adapter na uitdrukkelijke toestemming van UPC zelf installeert, behoudens voor zover zulks niet verenigbaar is met de in dit artikellid genoemde zelf of basis installatie. Bij zelf of basis installatie dient de Klant de door UPC gegeven instructies nauwkeurig op te volgen. Oplevering vindt dan niet plaats door UPC en het bepaalde in artikel 4.2 is dan niet van toepassing. Zelf of basis installatie geschiedt voor rekening en risico van de Klant. UPC is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband met de zelf of basis installatie, (per 1-1-2003) de Klant dient de abonnementskosten ook volledig te voldoen gedurende de periode dat de chello Service niet of niet goed functioneert ten gevolge van enig gebrek in de zelf of basis installatie en de Klant vrijwaart UPC voor aanspraken van derden ter zake. In geval de Klant niet in staat is de zelf of basis installatie te voltooien en als gevolg daarvan de installatie alsnog door UPC of door UPC ingeschakelde derden dient te geschieden, is UPC gerechtigd de Klant alsnog het alsdan geldende tarief voor installatie in rekening te brengen.


het heeft mij verder eigenlijk weinig verrast.
 

René

Moderator
Berichten
9.530
Internet
  1. T-Mobile
Toen ik las dat er een wijziging in de algemene voorwaarden was dacht ik "ah eindelijk is het toegestaan om internet te delen, net als bij ADSL"

Helaas :-\
 

Vergelijkbare onderwerpen

Bovenaan