• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Aanvullende_voorwaarden_voor_chello_010105

X

XiniX

Ingangsdatum: 1 januari 2005 op versie: dec 2002
Aanvullende voorwaarden voor de levering van internetdiensten (”chello”)


Algemeen
In afwijking van artikel 20 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van internetdiensten, geldt de volgende bepaling:
20.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden (de “Initiële Contractsperiode”), met stilzwijgende verlenging van (telkens) twaalf (12) maanden (de “Verlengingsperiode(n)”). De Verlengingsperiode vangt (steeds) aan op de dag volgend op de dag waarop de voorgaande contractsperiode is verstreken. Na de Initiële Contractsperiode kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 20.2, tussentijds, tot uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan het aflopen van de betreffende Verlengingsperiode worden beëindigd, door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.
20.2 De Klant kan de Overeenkomst alleen met instemming van UPC binnen de in artikel 20.1 genoemde Initiële Contractsperiode beëindigen. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt, hetzij binnen de Initiële Contractsperiode met instemming van UPC, hetzij binnen de desbetreffende Verlengingsperiode met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.1, dan wel UPC de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 21 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van internetdiensten, is UPC gerechtigd de abonnementsvergoedingen voor de resterende periode, en – voor zover het een beëindiging binnen de Initiële Contractsperiode betreft, eventuele, nog niet eerder in rekening gebrachte installatie- of aansluitkosten voor deze Overeenkomst – bij de Klant in rekening te brengen tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven.
20.3 Indien een Klant gedurende een Contractsperiode (als bedoeld in dit artikel) overstapt naar een andere chello Service, geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor deze andere Service een nieuwe Initiële Contractsperiode en is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel daarop onverkort van toepassing. UPC is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de overstap naar een andere chello Service.
20.4 Opzegging per telefoon of e-mail is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door UPC, waarbij de opzegtermijn gaat lopen op de datum van dagtekening van de schriftelijke bevestiging door UPC.


chello starter:
Indien u een abonnement neemt op chello starter gelden, in aanvulling op dan wel afwijking van de Algemene Voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de daarbij behorende Acceptable Use Policy, de navolgende bepalingen.
Art. 9.2 komt als volgt te luiden:
“De Klant dient zich te onthouden van overmatig dataverkeer dat het gebruik van de chello Service en/of het internet door andere gebruikers verstoort of in redelijkheid kan verstoren. Het is de Klant niet toegestaan meer dataverkeer te genereren dan 250 Megabyte (250 MB) per kalendermaand”.
Art. 9.4 komt als volgt te luiden:
“Indien de Klant in strijd met dit artikel handelt, kan de Klant een waarschuwing ontvangen van UPC. Andere maatregelen die UPC kan nemen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het dataverbruik van de Klant beperken, extra kosten bij de Klant in rekening brengen, de Klant indelen in een andere tariefgroep dan de op grond van de Overeenkomst geldende tariefgroep dan wel de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen als bedoeld in art. 21. UPC zal een dergelijke wijziging aan de Klant meedelen”.
Art. 16.3 komt als volgt te luiden:
“ Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of onderdelen daarvan door te verkopen aan of te delen met derden buiten de Locatie, te verspreiden of anderszins commerciële activiteiten met behulp van de chello Service te ontwikkelen. Dit wordt nader uitgewerkt in de Acceptable Use Policy”.
Art. 2 van de Acceptable Use Policy komt als volgt te luiden:
Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van inbeltoegang tot het internet via het chello netwerk;
het aanbieden van shell-accounts, e-mail- of nieuwsservices of newsfeeds, het draaien van mail-, http-, ftp-, irc-, en dhcp-servers en interactieve multi-userforums;
het aansluiten van één of meerdere servers op één account. Voor het overige blijft dit artikel, met inachtneming van het gewijzigde artikel 16.3 van de Algemene Voorwaarden, ongewijzigd van toepassing.

Art. 3, 4e alinea, van de Acceptable Use Policy wordt als volgt aangevuld:
“UPC is gerechtigd eenzijdig vast te stellen dat een Klant een onredelijke hoeveelheid dataverkeer genereert. Als een onredelijke hoeveelheid dataverkeer geldt in ieder geval een verbruik van meer dan 250 Megabyte (250 MB) per kalendermaand“.
Artikel 3, onder “Maatregelen UPC”, 2e lid van de Acceptable Use Policy wordt als volgt gewijzigd:
“Indien de Klant de waarschuwing negeert kan UPC onder meer de volgende maatregelen, al dan niet tijdelijk, nemen: het dataverbruik van de Klant beperken, de Klant indelen in een andere tariefsgroep dan de op grond van de Overeenkomst geldende tariefsgroep, het beëindigen van (delen van) de dienst en kosten in rekening brengen voor het gebruik van extra bandbreedte. UPC stelt de Klant van zo’n verandering op de hoogte”. Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd van toepassing.
Voor het overige blijven alle artikelen van de Algemene Voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de Acceptable Use Policy ongewijzigd van toepassing bij een abonnement op chello starter.


chello easy:
Indien u een abonnement neemt op chello easy gelden, in aanvulling op dan wel afwijking van de Algemene Voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de daarbij behorende Acceptable Use Policy, de navolgende bepalingen.
Art. 9.2 komt als volgt te luiden:
“De Klant dient zich te onthouden van overmatig dataverkeer dat het gebruik van de chello Service en/of het internet door andere gebruikers verstoort of in redelijkheid kan verstoren. Het is de Klant niet toegestaan meer dataverkeer te genereren dan 500 Megabyte (500 MB) per kalendermaand”.
Art. 9.4 komt als volgt te luiden:
“Indien de Klant in strijd met dit artikel handelt, kan de Klant een waarschuwing ontvangen van UPC. Andere maatregelen die UPC kan nemen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het dataverbruik van de Klant beperken, extra kosten bij de Klant in rekening brengen, de Klant indelen in een andere tariefgroep dan de op grond van de Overeenkomst geldende tariefgroep dan wel de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen als bedoeld in art. 21. UPC zal een dergelijke wijziging aan de Klant meedelen”.
Art. 16.3 komt als volgt te luiden:
“ Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of onderdelen daarvan door te verkopen aan of te delen met derden buiten de Locatie, te verspreiden of anderszins commerciële activiteiten met behulp van de chello Service te ontwikkelen. Dit wordt nader uitgewerkt in de Acceptable Use Policy”.
Art. 2 van de Acceptable Use Policy komt als volgt te luiden:
Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van inbeltoegang tot het internet via het chello netwerk;
het aanbieden van shell-accounts, e-mail- of nieuwsservices of newsfeeds, het draaien van mail-, http-, ftp-, irc-, en dhcp-servers en interactieve multi-userforums;
het aansluiten van één of meerdere servers op één account. Voor het overige blijft dit artikel, met inachtneming van het gewijzigde artikel 16.3 van de Algemene Voorwaarden, ongewijzigd van toepassing.

Art. 3 , 4e alinea, van de Acceptable Use Policy wordt als volgt aangevuld:
“UPC is gerechtigd eenzijdig vast te stellen dat een Klant een onredelijke hoeveelheid dataverkeer genereert. Als een onredelijke hoeveelheid dataverkeer geldt in ieder geval een verbruik van meer dan 500 megabyte (500 MB) per kalendermaand”.
Artikel 3, onder “Maatregelen UPC”, 2e lid van de Acceptable Use Policy, wordt al volgt gewijzigd
“Indien de Klant de waarschuwing negeert kan UPC onder meer de volgende maatregelen, al dan niet tijdelijk, nemen: het dataverbruik van de Klant beperken, de Klant indelen in een andere tariefsgroep dan de op grond van de Overeenkomst geldende tariefsgroep, het beëindigen van (delen van) de dienst en kosten in rekening brengen voor het gebruik van extra bandbreedte. UPC stelt de Klant van zo’n verandering op de hoogte”. Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd van toepassing.
Voor het overige blijven alle artikelen van de Algemene voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de Acceptable Use Policy ongewijzigd van toepassing bij een abonnement op chello easy.


chello light:
Indien u een abonnement neemt op chello light gelden, in aanvulling op dan wel afwijking van de Algemene voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de daarbij behorende Acceptable Use Policy, de navolgende bepalingen.
Art. 9.4 komt als volgt te luiden:
“Indien de Klant in strijd met dit artikel handelt, kan de Klant een waarschuwing ontvangen van UPC. Andere maatregelen die UPC kan nemen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het dataverbruik van de Klant beperken, extra kosten bij de Klant in rekening brengen, de Klant indelen in een andere tariefgroep dan de op grond van de Overeenkomst geldende tariefgroep dan wel de levering van de chello Service geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen als bedoeld in art. 21. UPC zal een dergelijke wijziging aan de Klant meedelen”.
Art. 16.3 komt als volgt te luiden:
“Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of onderdelen daarvan door te verkopen aan of te delen met derden buiten de Lokatie, te verspreiden of anderszins commerciele activiteiten met behulp van de chello Service te ontwikkelen. Dit wordt nader uitgewerkt in de Acceptable Use Policy”.
Art. 2 van de Acceptable Use Policy komt als volgt te luiden:
Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van inbeltoegang tot het internet via het chello netwerk;
het aanbieden van shell-accounts, e-mail- of nieuwsservices of newsfeeds, het draaien van mail-, http-, ftp-, irc-, en dhcp-servers en interactieve multi-userforums;
het aansluiten van één of meerdere servers op één account. Voor het overige blijft dit artikel, met inachtneming van het gewijzigde artikel 16.3 van de Algemene Voorwaarden, ongewijzigd van toepassing.

Voor het overige blijven alle artikelen van de Algemene voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de Acceptable Use Policy ongewijzigd van toepassing bij een abonnement op chello light.


chello classic:
Art. 2 van de Acceptable Use Policy komt als volgt te luiden:
2 PARTICULIER GEBRUIK
Artikel 16.1 en 16.3 AV:
”De chello Service is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik bij de Klant op de Locatie” en ”Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of onderdelen daarvan door te verkopen aan of te delen met derden, te verspreiden of anderszins commerciële activiteiten met behulp van de chello Service te ontwikkelen.” Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van inbeltoegang tot het internet via het chello netwerk;
het aanbieden van shell-accounts, e-mail- of nieuwsservices of newsfeeds, het draaien van mail-, http-, ftp-, irc-, en dhcp-servers en interactieve multi-userforums;
het aansluiten van één of meerdere servers op één account.

MAATREGELEN UPC Wanneer een Klant zich aan bovenstaande activiteiten schuldig maakt, kan UPC een waarschuwing naar de Klant zenden, waarin hem medegedeeld wordt dat zijn gedrag in strijd is met de AV. Indien deze waarschuwing wordt genegeerd kan UPC onder andere de volgende maatregelen, al dan niet tijdelijk, nemen: de Klant in een andere categorie plaatsen, het beëindigen van delen van de dienst, dan wel de Overeenkomst met de Klant beëindigen.


chello plus:
Indien u een abonnement neemt op chello plus gelden, in aanvulling op dan wel afwijking van de Algemene voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de daarbij behorende Acceptable Use Policy, de navolgende bepalingen.
Art. 16.3 komt als volgt te luiden:
“Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of onderdelen daarvan door te verkopen aan of te delen met derden buiten de Lokatie, te verspreiden of anderszins commerciële activiteiten met behulp van de chello Service te ontwikkelen. Dit wordt nader uitgewerkt in de Acceptable Use Policy”.
Art. 2 van de Acceptable Use Policy komt als volgt te luiden:
“Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van toegang tot het internet via het chello netwerk aan derden buiten de Lokatie;
het gebruik maken van open proxy en/of open mail relay en/of het draaien van dhcp-servers

indien deze benaderbaar zijn via het internet”. Voor het overige blijft dit artikel, met inachtneming van het gewijzigde artikel 16.3 van de Algemene Voorwaarden, ongewijzigd van toepassing.
Voor het overige blijven alle artikelen van de Algemene voorwaarden voor de levering van internetdiensten en de Acceptable Use Policy ongewijzigd van toepassing bij een abonnement op chello plus.
 
ingangs datum 01-01-2005.

wat interessant is om teweten is, heeft chello deze gedeeltelijk herschreven danwel aanvullende enof gewijzigde voorwaarden ruimschoots VOOR 01-01-2005 bekent gemaakt aan hun leden.

Weet het niet zeker meer, maar dacht dat klanten de gelegenheid moeten krijgen, hebben, om zich tegen de nwe VW teverzetten, en zodoende hun ABO te beeindigen, of stilzwijgend of anderszins accoord tegaan. Dit zou dus inhouden dat de nwe VW ruim 2 maanden voor ingaansdatum gepubliceerd moeten zijn. dit i.v.m. de opzegtermijn van 1 maand.

Als dit niet is gebeurd dan lijkt mij dat dit hele spul nietig zou kunnen zijn, na 01-01-2005.

Wat ik in de gauwigheid niet heb zien staan is of dit gaat gelden voor ALLE chelloers, of alleen de nieuwe leden.
ben het boekje kwijt.

PS

hoort dit niet in algemeen thuis, zodat een ieder kennis kan nemen?
 
Alleen als je na 1/1/5 een abbo genomen hebt, of dit gewijzigd hebt val je onder de nieuwe voorwaarden.

Erg geniepig, in de AV staat dat UPC deze mag wijzigen en dat deze dan ook van toepassing zijn op abonnementen afgesloten voor de ingangsdatum van de wijziging (in geval van prijswijzigingen bv.). Een wijziging treedt echter niet in werking binnen 2 weken na kennisgeving aan de klant. binnen die twee weken mag je je overeenkomst met UPC beeindigen.

Dus, geen kennisgeving, geen wijziging in je oude voorwaarden.
Heb zelf sinds '99 chello, en geen kennisgeving gehad over de nieuwe voorwaarden.

Als je veranderingen in je Abo aanbrengt (Downgrade / upgrade / telefonie / televisie) dan val je wel onder de nieuwe aanvullende voorwaarden.
 
De schurken hebben een hele vloot juristen in dienst en die zullen zich echt wel ingedekt hebben.

Omdat ze zelf geen moraal, respect of fatsoen hebben, is hun enige richtsnoer alles rechtmatig dicht te timmeren. Is het afdoende sluitend dan wordt gekeken of ze niet nog een tikje verder kunnen gaan... Is dat niet het geval, dan moeten ze erin berusten... Zo moeten we toch de verandering zien, die de juristen op 1 januari bekokstoofd hebben. Kun je het maken om een tweejarig contract te eisen? Nee dat krijgen ze niet rond. Dus helaas hebben ze het bij 12 maanden moeten houden... Kun je eisen dat je een schadevergoeding aan UPC dient over te maken bij een beëindiging van een contract. Nee ook dat krijgen ze niet legaal ingedekt, anders zouden ze dat al lang stiekum in de lopende contracten geweven hebben...

Jij als leek en als eenling hebt echt geen kans om legaal iets tegen dit wangedrocht in te brengen... De publieke media lukt het al niet...
 
Ik hoop alleen niet dat er stiekum op de provisioning pagina een nootje staat waarin je akkoord gaat met de AV :o
 
Ik ben er bijna van overtuigt dat een rechter zich hier graag over zal buigen.

Regels, overeenkomsten, algemene voorwaarden moeten ook nog een vorm van redelijkheid hebben.

Chello heeft het van alle redelijkheid ontdaan, daarom ben ik ook zo'n fan van de b***ds geworden.

hench my name
 
Dit is toch al oud nieuws?
https://ziggoforum.nl/topics/8088/
 
Laatst bewerkt door een moderator:
René [Mr. Jinx] zei:
Dit is toch al oud nieuws?
https://ziggoforum.nl/topics/8088/

Idd, weer een hoop heisa om niks.

Geld alleen voor nieuwe klanten en bestaande klanten die van abo wisselen of diensten erbij nemen.

Oude klanten met hetzelfde abo van voor 1-1 vallen gewoon onder de oude voorwaarden...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Terug
Bovenaan